การจ่ายเงิน > ข้อตกลงการจ่ายเงิน

ข้อตกลงและการจ่ายเงิน

ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนแบ่งรายได้


การแบ่งรายได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้แบ่งรายได้สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงินผ่านระบบ mebcoin ตามอัตราส่วน 70 (นักเขียน) ต่อ 30 (MEB Corporation Public Company Limited)

การคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบ mebcoin

1 mebcoin = 1 บาท
ตัวอย่าง : ราคาขาย = 100 บาท
- หักค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงินผ่านระบบ mebcoin = 4 บาท (4% ของราคาขาย)
- ส่วนแบ่งของ publisher/writer = (100 - 4) × 70 / 100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย)
- ส่วนแบ่งของ meb = (100 - 4) × 30 / 100 = 28.8 บาท (28.8% ของราคาขาย)

ตัวช่วยคำนวณส่วนแบ่งรายได้

ราคาขาย บาท ส่วนแบ่งที่นักเขียนจะได้รับ 0 บาท

Term of Payment


ทุกวันที่ 5-10 ของเดือน ทางเราจะสรุปยอดขายผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ เพื่อแสดงใน Sale Report โดยยอดขายจะแสดงยอดขายที่เกิดขึ้นเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

(ตัวอย่าง : ในวันที่ 5 สิงหาคม จะแสดงยอดขายของเดือนกรกฎาคม)

ระหว่างวันที่ 15-25 ของทุกเดือน ทางเราจะดำเนินการโอนเงินที่ได้จากการขายหลังหักค่าบริการของ meb ซึ่งตามที่แสดงใน Sale Report ที่กล่าวมาข้างต้น รวมกับยอดเงินค้างชำระ ซึ่งอาจถูกสะสมมาจากเดือนที่แล้ว เข้าบัญชีธนาคารของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ทั้งนี้ยอดเงินที่จะโอนจะถูกนำมาแสดงใน Payment Report

(ตัวอย่าง : ในวันที่ 20 สิงหาคม meb จะโอนเงินที่ได้จากการขายหลังหักค่าบริการของ meb (ยอดเงินของเดือนกรกฎาคม) รวมกับยอดเงินที่สะสมจากเดือนที่แล้วให้ท่าน)

* การโอนเงินยอดขายในแต่ละเดือน จะดำเนินการเมื่อยอดเงินค้างชำระเกิน 1000 บาท (หรือตามจำนวนที่ท่านได้ตั้งไว้) และเมื่อตัวกลางการชำระเงินทุกรายได้โอนเงินจากการขายของเดือนมาให้ทางเราแล้ว

** ทางเราสงวนสิทธิ์ในการหักค่าโอน 8 บาท จากยอดเงินที่จะโอนให้ ในกรณีที่บัญชีปลายทางเป็นของธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะกรณีที่ยอดโอนต่อครั้งที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท)