ข้อตกลงการเผยแพร่ผลงานผ่าน readAwrite

เนื้อหา รูปภาพ และสื่อประกอบของผลงานที่จะเผยแพร่ผ่าน readAwrite จะต้อง
  • เป็นของท่านเอง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
  • ไม่ผิดกฎหมาย
  • ระบุระดับของเนื้อหา (Rating) ให้เหมาะสมกับผู้อ่านที่ตั้งใจไว้
หากผลงานของท่านทำผิดข้อตกลงข้างต้นหรือมีความไม่เหมาะสม ทางทีมงานขออนุญาตระงับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า